Logo iDISC - Making Communication Easy

Privacitat

Informe sobre protecció de dades

 

Responsable

 

Identitat: iDISC INFORMATION TECHNOLOGIES, S.L. (“iDISC”).

Adreça postal: Passeig del Progrés, 96

08640 Olesa de Montserrat

Barcelona - Espanya

Tel.: 937787300

Adreça electrònica: privacy@idisc.com

 

Finalitat

 

Privacidad

Amb quina finalitat utilitzem les dades?

 

iDISC recull i tracta, en el marc de les seves activitats empresarials, dades personals de (1) persones interessades en els seus productes o serveis, (2) clients o (3) recursos humans (incloent-hi personal laboral i freelance). iDISC tracta aquestes dades de manera lleial i lícita, i compleix en qualsevol cas el que s'estableix en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell (“RGPD”).

En aquesta Política de Privacitat s'estableixen les condicions en què a iDISC tractem les dades personals, incloses les recollides a través del nostre lloc web www.idisc.com i del nostre portal IDCP, o en l'exercici de les nostres activitats empresarials.

 

iDISC és una empresa que ofereix essencialment serveis B2B, de manera que les dades que pugui tenir de contactes i clients són, en la seva majoria, d'empreses. En aquests casos, es limiten a dades estrictament professionals, per tant, qualsevol menció a dades personals relacionades amb clients i contactes s'ha d'entendre realitzada amb aquesta limitació.

 

iDISC recull les dades personals següents amb les finalitats indicades a continuació:

 

 1. Contacte a través del formulari general del nostre lloc web: les dades personals recollides a través d'aquest formulari s'utilitzen exclusivament per informar sobre els serveis sol·licitats o atendre una petició. En el cas que rebem el consentiment explícit, les dades de contacte poden tractar-se amb finalitats promocionals, sempre per oferir productes o serveis d'iDISC.
 2. Clients: en cas que es contracti algun dels nostres serveis, les dades personals s'utilitzen exclusivament per a la gestió administrativa relacionada amb el producte adquirit.
 3. Contacte a través de les nostres xarxes socials: qualsevol dada que ens sigui facilitada o que es pugui compartir a través de les xarxes socials en què iDISC té compte actiu, es tracta d'acord amb la Política de Privacitat de cada xarxa social.
 4. Candidats: en el cas que es realitzin entrevistes de feina a les nostres oficines o en línia, o que es rebin currículums, les dades dels candidats s'utilitzen per valorar la seva idoneïtat per cobrir possibles vacants laborals a iDISC. En el supòsit de ser contractat per la nostra companyia, les dades personals del treballador s'utilitzen exclusivament per gestionar la relació laboral amb iDISC.
 5. Treballadors: les dades personals de les persones que desenvolupen funcions laborals a iDISC es tracten exclusivament per complir el contracte i la normativa laboral.
 6. Freelance: en cas de treballar per a iDISC com a freelance, les dades personals s'utilitzen exclusivament per a la gestió de projectes i els tràmits administratius relacionats. Eventualment, iDISC pot obtenir dades de freelance en plataformes en línia d'anuncis professionals.

 

En el cas dels contactes i dels clients, iDISC pot tractar les dades per a la promoció dels seus productes o serveis, d'acord amb el seu interès legítim, sempre que les dades s'hagin obtingut en el marc d'una relació contractual amb el titular de les dades. En qualsevol altre supòsit, no es tractaran les dades sense el consentiment explícit i previ dels seus titulars.

 

Quant de temps custodiem les dades?

 

Quan hi hagi una relació contractual entre el titular de les dades i iDISC, les dades personals es tractaran mentre duri l'esmentada relació contractual i, un cop conclosa, durant el temps de prescripció de les accions legals que es deriven del compliment o incompliment d'aquesta relació contractual. Aquest seria el cas de les dades de clients, freelance o treballadors.

 

En els supòsits en què les dades es tractin en virtut del consentiment del titular de les dades (ús promocional de dades de contacte) o en virtut de l'interès legítim d'iDISC, les dades es tractaran fins que es produeixi la revocació del consentiment o fins que decaigui l'interès legítim d'iDISC en el tractament de les dades.

 

Pel que fa als contactes que no ens hagin donat el consentiment per al tractament de les seves dades amb finalitats promocionals, aquestes dades s'eliminaran automàticament dels nostres sistemes un cop transcorreguts 5 anys des de la petició d'informació, sempre que no s'hagi mostrat més interès en els productes o serveis d'iDISC.

 

Les dades laborals i de freelance es tractaran mentre duri aquesta relació i, un cop conclosa, durant el temps necessari per respondre davant de possibles incompliments en aquest àmbit. En el supòsit que es realitzi alguna entrevista per a una vacant laboral, les dades personals s'arxivaran per un període d'un any després del qual, en el cas que el candidat no hagi estat seleccionat, s'esborraran del nostre sistema.

 

Legitimació

 

Les dades de clients, freelance i treballadors són tractats per iDISC per al compliment de la relació contractual. L'eventual negativa a lliurar dades personals en aquests casos pot impedir que iDISC sigui capaç de donar per formalitzat el contracte.

 

Respecte dels contactes externs a la nostra cartera de clients o de proveïdors, únicament tractarem les dades amb finalitats promocionals si ens han donat el consentiment específic per fer-ho. El titular sempre tindrà l'opció de revocar el seu consentiment per al tractament de les seves dades amb aquestes finalitats.

 

Pel que fa al tractament de les dades de clients amb finalitats promocionals, tractarem les dades en base a l'interès legítim d'iDISC.

 

Destinataris

 

Cessions de dades a tercers

 

Les dades personals no se cediran a tercers sense el consentiment previ i explícit del titular, a menys que les obligacions legals d'iDISC així ho requereixin.

 

Categories de dades

 

Categories de dades tractades:

 

 • Dades identificatives (nom i cognoms)
 • Dades de contacte (adreça electrònica, telèfon i adreça postal)
 • Dades econòmiques
 • Dades acadèmiques
 • Dades professionals

 

Les dades identificatives i de contacte de clients fan referència exclusivament a dades professionals, i se n'exclou el tractament fora d'aquest àmbit.

 

En cap cas tractarem dades especialment sensibles, com ara dades de salut, ideologia o creences.

 

Drets

 

Teniu dret a:

 

 • Retirar el vostre consentiment per als tractaments de dades en què aquest sigui necessari.
 • Accedir a les vostres dades personals.
 • Rectificar les vostres dades personals.
 • Suprimir les vostres dades personals.
 • Sol·licitar la portabilitat de les vostres dades personals.
 • Limitar el tractament de les vostres dades, cas en què només les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
 • Sol·licitar la limitació del tractament de les vostres dades, cas en què només les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
 • Presentar una denúncia o escrit per a la tutela dels vostres drets a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades o a l'agència autonòmica de protecció de dades, en cas que existís.
 • Ser informat de qualsevol incidència de seguretat que pugui afectar els vostres drets.