Privadesa

Informe sobre protecció de dades

 

Denominació social

Identitat: iDISC INFORMATION TECHNOLOGIES, S.L. ("iDISC").
Adreça Postal: Passeig del Progrés, 96
08640 Olesa de Montserrat
Barcelona - Espanya
Tel.: 937787300
Adreça electrònica: privacy@idisc.com

 

Finalitat

Amb quina finalitat utilitzem les dades?

iDISC recull i tracta, en el marc de les seves activitats empresarials, dades personals de (1) persones interessades en els seus productes o serveis, (2) clients, (3) recursos humans (incloent-hi personal laboral i freelance) i (4) newsletters. iDISC tractarà aquestes dades, així com les que tracti per a les seves tasques administratives, de manera lleial i lícita, i compleix en qualsevol cas el que s'estableix al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell ("RGPD").

En aquesta Política de privadesa s'estableixen les condicions en què a iDISC tractem les dades personals, incloses les recollides a través del nostre lloc web www.idisc.com i del nostre portal IDCP, o en l'exercici de les nostres activitats empresarials.

iDISC és una empresa que ofereix essencialment serveis B2B, de manera que les dades de contacte que pugui tenir de contactes i clients són, en la seva majoria, d'empreses. En aquests casos, es limiten a dades estrictament professionals, per tant, qualsevol menció a dades personals relacionades amb clients i contactes s'ha d'entendre que es fa amb aquesta limitació.

iDISC recull les dades personals següents amb les finalitats indicades a continuació:

 1. Contacte a través del formulari general del nostre lloc web: les dades personals recollides a través d'aquest formulari s'utilitzaran exclusivament per informar sobre els serveis sol·licitats o atendre una petició. En el cas que rebem el consentiment explícit, les dades de contactes poden tractar-se amb finalitats promocionals, sempre per oferir productes o serveis d'iDISC.
 2. Clients: en el cas que es contracti algun dels nostres serveis, les dades personals s'utilitzaran exclusivament per a la gestió administrativa relacionada amb el producte adquirit.
 3. Newsletters: les dades recollides a través d'aquest formulari s'utilitzaran exclusivament per enviar-vos les newsletters, així com comunicacions comercials de promocions i/o publicitat dels nostres serveis.
 4. Contacte a través de les nostres xarxes socials: qualsevol dada que ens facilitin, o que es pugui compartir a través de les xarxes socials en què iDISC té compte actiu, es tracta d'acord amb les polítiques de privadesa de cada xarxa social.
 5. Candidats: en el cas que es realitzin entrevistes de feina a les nostres oficines o en línia, o que es rebin currículums, les dades dels candidats s'utilitzen per valorar la seva idoneïtat per cobrir possibles vacants laborals a iDISC. En el supòsit que la nostra empresa contracti un treballador, les seves dades personals s'utilitzaran exclusivament per gestionar la relació laboral amb iDISC.
 6. Treballadors: les dades personals de les persones que desenvolupen funcions laborals a iDISC es tracten exclusivament per complir el contracte i la normativa laboral.
 7. Freelance: en el cas de treballar per a iDISC com a freelance, les dades personals s'utilitzaran exclusivament per a la gestió de projectes i els tràmits administratius relacionats. Eventualment, iDISC pot obtenir dades de freelance en plataformes en línia d'anuncis professionals.

En el cas dels contactes i dels clients, sempre que les dades s'hagin obtingut en el marc d'una relació contractual amb el titular, iDISC pot tractar-les per a la promoció dels seus productes o serveis, d'acord amb el seu interès legítim. En qualsevol altre supòsit, les dades no es tractaran sense el consentiment explícit i previ dels seus titulars.

Quant de temps custodiem les dades?

Quan hi hagi una relació contractual entre el titular de les dades i iDISC, les dades personals es tractaran mentre duri l'esmentada relació contractual i, un cop conclosa, durant el temps de prescripció de les accions legals que es deriven del compliment o de l'incompliment d'aquesta relació contractual. Aquest seria el cas de les dades de clients, freelance o treballadors.

En els supòsits en què les dades es tractin en virtut del consentiment del seu titular (ús promocional de dades de contacte o enviament de newsletters) o en virtut de l'interès legítim d'iDISC, les dades es tractaran fins que el consentiment es revoqui o fins que decaigui l'interès legítim d'iDISC en el tractament.

Pel que fa als contactes que no ens hagin donat el consentiment per al tractament de les seves dades amb finalitats promocionals, aquestes dades s'eliminaran automàticament del nostre sistema un cop transcorreguts 5 anys des de la petició d'informació, sempre que no s'hagi mostrat més interès en els productes o serveis d'iDISC.

Les dades laborals i de freelance es tractaran mentre duri aquesta relació i, un cop conclosa, durant el temps necessari per respondre davant de possibles incompliments en aquest àmbit. En el supòsit que es realitzi alguna entrevista per a una vacant laboral, les dades personals s'arxivaran per un període d'un any després del qual, en el cas que el candidat no hagi estat seleccionat, s'esborraran del nostre sistema.

Legitimació

iDISC tracta les dades de clients, freelance i treballadors per al compliment de la relació contractual. L'eventual negativa a lliurar dades personals en aquests casos pot impedir que iDISC pugui donar per formalitzat el contracte.

Respecte dels contactes externs a la nostra cartera de clients o de proveïdors, únicament tractarem les dades amb finalitats promocionals si ens han donat el consentiment específic per fer-ho. El titular sempre tindrà l'opció de revocar el consentiment per al tractament de les seves dades amb aquestes finalitats.

Pel que fa al tractament de les dades de clients amb finalitats promocionals, tractarem les dades en base a l'interès legítim d'iDISC.

Destinataris

Cessions de dades a tercers

Les dades personals no se cediran a tercers sense el consentiment previ i explícit del titular, a menys que les obligacions legals d'iDISC així ho requereixin.

Categories de dades

Categories de dades tractades:

 • Dades identificatives (nom i cognoms)
 • Dades de contacte (adreça electrònica, telèfon i adreça postal)
 • Dades econòmiques
 • Dades acadèmiques
 • Dades professionals

Les dades identificatives i de contacte de clients fan referència exclusivament a dades professionals, i se n'exclou el tractament fora d'aquest àmbit.

En cap cas tractarem dades especialment sensibles, com ara dades de salut, ideologia o creences.

Drets

Tens dret a:

 • Revocar el consentiment atorgat.
 • Accedir a les dades personals.
 • Rectificar les dades personals.
 • Suprimir les dades personals.
 • Presentar una denúncia o escrit per a la tutela dels teus drets a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.
 • Ser informat de qualsevol incidència de seguretat que pugui afectar els teus drets.
 • Limitació del tractament.
 • Portabilitat.

Agència de traducció
iso-9001 iso-17100 iso-18587 iso-27001

Compartir pàgina facebook twitter linkedin
Segueix-nos facebook twitter linkedin youtube
© 2023 iDISC Information Technologies, S.L. | All Rights Reserved
Barcelona     Xalapa     Porto Alegre     Miami