Classificació de la "Plataforma de Contratación del Estado"

La contractació del sector públic, a Espanya, és l’activitat que comprèn la preparació, l’adjudicació, l’efecte, el compliment i l’extinció d’aquells contractes en què almenys una de les parts sigui persona juridicopública o, en general, una entitat del sector públic.

Els requisits mínims de solvència econòmica i financera, i de solvència tècnica i professional, els estableix prèviament l’òrgan de contractació mitjançant el principi de proporcionalitat amb l’objecte del contracte. Aquest requisit pot ser substituït pel de la classificació, segons disposi la llei.

La classificació és una figura que reconeix una solvència determinada al contractista, independentment del procediment de contractació.

Les empreses classificades hauran de justificar cada any la solvència econòmica i financera, i cada tres anys la solvència tècnica, davant del Ministeri d’Hisenda.

iDISC disposa de la classificació V2 (Serveis de desenvolupament i de manteniment de programes d'ordinador) i T5 (Serveis de traducció) atorgades per la Junta Consultiva de Contractació Administrativa del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques. 


Agència de traducció
iso-9001 iso-17100 iso-18587 iso-27001

Compartir pàgina facebook twitter linkedin
Segueix-nos facebook twitter linkedin youtube
© 2023 iDISC Information Technologies, S.L. | All Rights Reserved
Barcelona     Xalapa     Porto Alegre     Miami